W kuli­nar­no-kul­tu­ral­ną podróż do Gru­zji zapra­sza pol­sko-gru­ziń­skie mał­żeń­stwo: Kon­stan­tyn Cicisz­wi­li reży­ser tele­wi­zyj­ny i teatral­ny i poet­ka Anna Cicisz­wi­li. Restau­ra­cja ARGO zwy­cza­jem gru­ziń­skim pro­wa­dzo­na jest w pro­stym rodzin­nym sty­lu, co jest w dzi­siej­szych cza­sach pew­ne­go rodza­ju relik­tem. Bez potrze­by dale­kich podró­ży spró­bo­wać moż­na przy­sma­ków kuch­ni gru­ziń­skiej i jedy­ne­go na świe­cie wina, któ­re­go koleb­ką jest Gru­zja wła­śnie. Sze­fo­wa kuch­ni gotu­je tak jak robi­ła to jej mama i bab­cia. Znaj­dą tu Pań­stwo auten­tycz­ne dania przy­go­to­wy­wa­ne na pod­sta­wie tra­dy­cyj­nych recep­tur, któ­rych nie­zbęd­nym ele­men­tem są ory­gi­nal­ne gru­ziń­skie przy­pra­wy.  Dopeł­nie­niem gru­ziń­skie­go doświad­cze­nia jest rów­nież wystrój restau­ra­cji wypeł­nio­nej obra­za­mi i pła­sko­rzeź­ba­mi w meta­lu, któ­re są sta­ro-gru­ziń­skim rodza­jem sztu­ki, autor­stwa Pana Konstantyna.

Scroll to Top