Cha­cza­pu­ri
Kha­cha­pu­ri / Хaчanypи

Cha­cza­pu­ri Argo / Argo kha­cha­pu­ri  (200 g)
Pla­cek z pie­ca z serem gru­ziń­skim z cia­sta fran­cu­skie­go
Baked puff pastry with Geo­r­gian che­ese filling

28 zł

Cha­cza­pu­ri megrel­skie / Megre­lian kha­cha­pu­ri (250 g)
Pla­cek droż­dżo­wy z pie­ca z serem gru­ziń­skim okra­szo­ny serem
Baked yeast dough cake with Geo­r­gian che­ese filling

30 zł

Cha­cza­pu­ri ime­re­tyń­skie / Ime­re­tian kha­cha­pu­ri (250 g)
Pla­cek droż­dżo­wy z pie­ca z serem gru­ziń­skim okra­szo­ny masłem
Baked yeast dough cake with Geo­r­gian che­ese filling

30 zł

Cha­cza­pu­ri Adżar­skie / Adja­rian kha­cha­pu­ri (300 g)
Pla­cek droż­dżo­wy z serem gru­ziń­skim i jaj­kiem
Yeast­bre­ad boat fil­led with Geo­r­gian che­ese and egg

35 zł

Lobia­ni / Lobia­ni / Лoбяни (250 g)
Pla­cek droż­dżo­wy z pie­ca z czer­wo­ną faso­lą
Baked yeast dough cake with red kid­ney-bean filling

30 zł

Gubdari/ Kub­da­ri / Губдари с мясом (250 g)
Pla­cek droż­dżo­wy z pie­ca z mię­sem wie­przo­wo-woło­wym
Baked yeast dough cake fil­led with pork and beef meat

35 zł

Gru­ziń­ski chleb domo­wy (200 g)
Home-made Geo­r­gian bre­ad / Гpузинcкий хлеб

8 zł

Przy­staw­ki
Star­ters / Закуски

Bakła­ża­ny / Auber­gi­nes / Баклажаны (5 szt. / 5 rolls)
Sma­żo­ne pla­stry nadzie­wa­ne orze­cha­mi wło­ski­mi z owo­cem gra­na­tu
Fried auber­gi­ne sli­ces with wal­nut stuf­fing and pome­gra­na­te seeds

30 zł

Szpi­nak / Spi­nach / Шпинaт (100 g)
Purée ze szpi­na­ku z orze­cha­mi w gru­ziń­skich przy­pra­wach
Spi­nach purée with wal­nuts and Geo­r­gian spices

20 zł

Lobio czer­wo­ne / Red lobio / Красная фасоль (100 g)
Purée z czer­wo­nej faso­li z orze­cha­mi w gru­ziń­skich przy­pra­wach
Red kid­ney-bean purée with wal­nuts and Geo­r­gian spices

20 zł

Lobio zie­lo­ne / Gre­en lobio / Зельёная фасоль (100 g)
Purée z fasol­ki szpa­ra­go­wej z orze­cha­mi w gru­ziń­skich przy­pra­wach
String-bean purée with wal­nuts and Geo­r­gian spices

20 zł

Mix warzyw / Mixed vege­ta­bles / Асcорти овощей
(talerz / pla­te)
Bakła­żan, szpi­nak, faso­la czer­wo­na i szpa­ra­go­wa, ogó­rek, pomi­dor, gru­ziń­ski ser, gru­ziń­ski chleb
Auber­gi­ne, spi­nach, red kid­ney-beans, string-beans, cucum­ber,
toma­to, Geo­r­gian che­ese and Geo­r­gian bread

45 zł

Sałat­ka gru­ziń­ska / Geo­r­gian salad / Грузинский салат  (300 g)
Pomi­dor, ogó­rek, cebu­la, sos orze­cho­wy i zio­ła
Toma­to, cucum­ber, onion, wal­nut sau­ce and herbs

20 zł

Tol­ma z ryżem / Tol­ma with rice / Долма с рисом (5 szt. / 5 rolls)
Liście wino­gron fasze­ro­wa­ne nadzie­niem ryżo­wym
w sosie jogur­to­wo-czosn­ko­wym, ser­wo­wa­ne na zim­no
Vine leaves with rice stuf­fing in a yoghurt and gar­lic sau­ce, served cold

20 zł

Tol­ma z mię­sem / Pork and beef tol­ma / Долма с мясом (6 szt. / 6 rolls)
Liście wino­gron fasze­ro­wa­ne nadzie­niem wie­przo­wo-woło­wym w sosie jogur­to­wo-czosn­ko­wym, ser­wo­wa­ne na gorą­co
Vine leaves with pork and beef stuf­fing in a yoghurt and gar­lic sau­ce, served hot

35 zł

Adżap­san­da­li / Ajap­san­da­li / Аджапсандали (350 g)
Bakła­ża­ny duszo­ne z warzy­wa­mi i zio­ła­mi
Auber­gi­nes ste­wed with vege­ta­bles and herbs

35 zł

Lula Kebab / Lula Kebab / Лула кебаб (180 g)
Sma­żo­ny rulon mie­lo­ne­go mię­sa poda­wa­ny w chle­bie lawasz
Frie mine­ce­me­at roll, served in lavash bread

35 zł

Zupy
Soups / Супы

Har­czo / Khar­cho / Харчо (350 g)
Pikant­na zupa pomi­do­ro­wa z kawał­ka­mi mię­sa woło­we­go i ryżem
Spi­cy toma­to soup with chunks of beef and rice

20 zł

Lobio / Lobio / Лобё (350 g)
Aro­ma­tycz­na zupa z czer­wo­nej faso­li
Aro­ma­tic red kid­ney-bean soup

20 zł

Kup­ta / Gup­ta / Гупта (350 g)
Klop­si­ki mięsno–ryżowe w bulio­nie
Meat-and-rice balls in broth

24 zł

Ostry / Spi­cy / Остри (350 g)
Pikant­na zupa z mię­sem woło­wym
Spi­cy beef soup

24 zł

Gru­ziń­skie pie­ro­gi hin­ka­li
Geo­r­gian khin­ka­li dum­plings / Хинкали

Hin­ka­li z nadzie­niem wieprzowo–wołowym (5 szt. / 5 pcs.)
Khin­ka­li dum­plings with pork and beef fil­ling
Хинкали c мяcом

40 zł

Hin­ka­li z nadzie­niem z sera gru­ziń­skie­go (5 szt. / 5 pcs.)
Khin­ka­li dum­plings with Geo­r­gian che­ese fil­ling
Хинкали c сыром

40 zł

Dania mię­sne
Meat dishes / Мясные блюда

ser­wo­wa­ne w misce, w for­mie gula­szu
gou­lash type dishes served in a bowl
mясные блюда типа гуляша

Gulasz woło­wy w sosie orze­cho­wym — Har­czo Nigw­zia­ni*
(350 g / 180 g)
Beef gou­lash in a wal­nut sau­ce — Nigvzia­ni Khar­cho*
Харчо Нигвзяни*

45 zł

Kawał­ki kur­cza­ka w jarzy­nach — Cza­choch­bi­li*
(350 g / 180 g)
Chic­ken pie­ces in a toma­to and vege­ta­ble sau­ce — Cha­kho­kh­bi­li*
Чахохбили*

40 zł

Jagnię­ci­na duszo­na w śliw­kach* (350 g / 180 g)
Lamb in dam­son sau­ce*
Ягнёнок в сливах*

45 zł

Jagnię­ci­na duszo­na w estra­go­nie — Cza­ka­pu­li* (350 g / 180 g)
Lamb in tar­ra­gon sau­ce — Cha­kha­pu­li*
Ягнёнок в тархуне*

45 zł

* Ser­wo­wa­ne z cebu­lą i kolen­drą
* Served with onion and corian­der
* Подаётся с луком и кориандром

Szasz­ły­ki
Sha­sh­liks / Шашлыки

Szasz­łyk z polę­dwi­cy woło­wej (200 g)
ze sma­żo­ny­mi ziem­nia­ka­mi i sałat­ką **
Beef ten­der­lo­in sha­sh­lik with fried pota­to­es and a salad **
Шашлык из говядины с жаренной картошкой и салатом **

80 zł

Szasz­łyk z polę­dwi­czek wie­przo­wych (200 g)
ze sma­żo­ny­mi ziem­nia­ka­mi i sałat­ką **
Pork ten­der­lo­in sha­sh­lik with fried pota­to­es and a salad **
Шашлык из свинины с жаренной картошкой и салатом **

50 zł

Szasz­łyk z dro­biu (200 g)
ze sma­żo­ny­mi ziem­nia­ka­mi i sałat­ką **
Chic­ken sha­sh­lik with fried pota­to­es and a salad **
Шашлык из курицы с жаренной картошкой и салатом **

40 zł

** Sosy do wybo­ru / Cho­ice of sau­ces / Соусы на выбор:

Adji­ga — Sos pomidorowo–paprykowy
Adji­ka — Toma­to and papri­ka sauce

The­ma­li — Sos mira­bel­ko­wy
Tke­ma­li — Plum sauce

Sos jogurtowo–czosnkowo–koperkowy
Yoghurt, gar­lic and dill sauce

Ryby
Fish / Рыбa

Blin z mąki orki­szo­wej z łoso­siem wędzo­nym (100 g)
i sosem jogurtowo–czosnkowym
Rus­sian spelt-flo­ur and yeast pan­ca­ke with smo­ked sal­mon and a yoghurt/garlic sau­ce
Блин с лососем и йогуртово-чесночным соусом

45 zł

Dodat­ki
Side dishes / Гарниры

Ziem­nia­ki sma­żo­ne (150 g)
Fried pota­to­es / Жаренная картошка

8 zł

Ryż (150 g)
Rice / Рис

8 zł

Gru­ziń­ski chleb domo­wy (200 g)
Home-made Geo­r­gian bre­ad
Грузинский хлеб

8 zł

Sosy
Sau­ces / Соусы

Adji­ga / Adji­ka / Аджика (30 g)
Sos pomidorowo–paprykowy
Toma­to and papri­ka sauce

5 zł

The­ma­li / Tke­ma­li / Ткемали (30 g)
Sos mira­bel­ko­wy
Plum sau­ce

5 zł

Sos jogurtowo–czosnkowo–koperkowy (30 g)
Yoghurt, gar­lic and dill sau­ce
Йогуртово — чесночный соус

5 zł

Dese­ry
Des­serts / Десерты

Ciast­ko miodowo–czekoladowe (100 g)
Cho­co­la­te and honey cake
Шоколадный мёдок

18 zł

Ciast­ko miodowo–orzechowe (100 g)
Wal­nut and honey cake
Ореховый мёдок

18 zł

Napo­je gorą­ce
Hot drinks / Горячие напитки

Kawa po gru­ziń­sku / Geo­r­gian cof­fee / Грузинское кофе

12 zł

Kawa espres­so / Sin­gle espres­so / Кофе эспрессо

12 zł

Podwój­ne espres­so / Double espres­so / Двойное эспрессо

17 zł

Cap­puc­ci­no

17 zł

Her­ba­ta gru­ziń­ska / Geo­r­gian tea / Грузинский чай

10 zł

Her­ba­ta eks­pre­so­wa / Regu­lar tea / Чай

10 zł

Napo­je zim­ne
Cold drinks / Холодные напитки

Bor­żo­mi / Bor­jo­mi / Борджоми (0,5 l)
Gru­ziń­ska woda mine­ral­na gazo­wa­na
Geo­r­gian spar­kling mine­ral water

15 zł

Sair­me / Caиpмe (0,5 l)
Gru­ziń­ska woda mine­ral­na gazo­wa­na
Geo­r­gian spar­kling mine­ral water

15 zł

Nabe­gla­vi / Набеглави (0,5 l)
Gru­ziń­ska woda mine­ral­na gazo­wa­na
Geo­r­gian spar­kling mine­ral water

15 zł

Kro­pla Beski­du / Вода без газа или с газом (0,33 l)
Woda mine­ral­na nie­ga­zo­wa­na lub gazo­wa­na
Polish still or spar­kling mine­ral water

8 zł

Lemo­nia­da gru­ziń­ska / Geo­r­gian fiz­zy drinks / Грузинский лимонад (0,5 l)
Róż­ne sma­ki  / Vario­us fla­vo­urs / Грузинский лимонад

15 zł

Coca-Cola (0,25 l)

10 zł

Soki owo­co­we Cap­py (0,25 l)
Cap­py fru­it juices / Сок
poma­rań­czo­wy, jabł­ko­wy, czar­na porzecz­ka
oran­ge, apple, black­cur­rant
оранж, чёрная смородина, яблоко

10 zł

Fuze­tea (0,25 l)
Brzo­skwi­nio­wa, cytry­no­wa
Peach, lemon
Персик, лимон

10 zł

Piwo
Beer / Пиво

Żywiec (0,5 l  but. / bot­tle)

12 zł

Gru­ziń­skie / Geo­r­gian beer (0,5 l  but. / bot­tle)

15 zł

Gru­ziń­skie wina bia­łe
Geo­r­gian whi­te wines / белое вино

Tela­vu­ri (150 ml)
bia­łe sto­ło­we pół­wy­traw­ne
table semi dry whi­te
белое столовое полусухое

18 zł

Wytraw­ne / Dry / Cухое

Mtsva­ne (750 ml)
bia­łe regio­nal­ne wytraw­ne
regio­nal dry whi­te
белое регионалное сухое

110 zł

Kon­do­li Mtsva­ne Kisi (750 ml)
bia­łe wytraw­ne rocz­ni­ko­we
dry vin­ta­ge whi­te
белое сухое марочное

135 zł

Kon­do­li Rkat­si­te­li (750 ml)
bia­łe wytraw­ne rocz­ni­ko­we
dry vin­ta­ge whi­te
белое сухое марочное

135 zł

Tsi­nan­da­li (750 ml)
bia­łe wytraw­ne rocz­ni­ko­we
dry vin­ta­ge whi­te
белое сухое марочное

135 zł

Satra­pe­zo 10 Kve­vri (750 ml)
bia­łe wytraw­ne rocz­ni­ko­we
dry vin­ta­ge whi­te
белое сухое марочное

190 zł

Pół­wy­traw­ne / Semi Dry / Полусухое

Tbi­li­su­ri (750 ml)
bia­łe regio­nal­ne pół­wy­traw­ne
regio­nal semi dry whi­te
белое регионалное полусухое

110 zł

Pół­słod­kie / Semi Swe­et / Полусладкое

Ala­za­ni Val­ley (750 ml)
bia­łe regio­nal­ne pół­słod­kie
regio­nal semi swe­et whi­te
белое регионалное полусладлоe

110 zł

Tvi­shi (750 ml)
bia­łe regio­nal­ne pół­słod­kie
regio­nal semi swe­et whi­te
белое регионалное полусладлоe

135 zł

Gru­ziń­skie wina czer­wo­ne
Geo­r­gian red wines / Kрасное вино

Tela­vu­ri (150 ml)
czer­wo­ne sto­ło­we pół­wy­traw­ne
table semi dry red
краcное столовое полусухое

18 zł

Wytraw­ne / Dry / Cухое

Sape­ra­vi (750 ml)
czer­wo­ne regio­nal­ne wytraw­ne
regio­nal dry red
краcное регионалное сухое

110 zł

Napa­reu­li (750 ml)
czer­wo­ne regio­nal­ne wytraw­ne
regio­nal dry red
краcное регионалное сухое

145 zł

Muku­za­ni (750 ml)
czer­wo­ne regio­nal­ne wytraw­ne
regio­nal dry red
краcное регионалное сухое

145 zł

Kon­do­li Sape­ra­vi (750 ml)
czer­wo­ne regio­nal­ne wytraw­ne
regio­nal dry red
краcное регионалное сухое

160 zł

Satra­pe­zo Sape­ra­vi (750 ml)
czer­wo­ne regio­nal­ne wytraw­ne
regio­nal dry red
краcное регионалное сухое

190 zł

Pół­wy­traw­ne / Semi Dry / Полусухое

Piro­sma­ni (750 ml)
czer­wo­ne regio­nal­ne pół­wy­traw­ne
regio­nal semi dry red
краcное регионалное полусухое

110 zł

Pół­słod­kie / Semi Swe­et / Полусладкое

Kindz­ma­rau­li (750 ml)
czer­wo­ne pół­słod­kie rocz­ni­ko­we
semi swe­et vin­ta­ge red
краcное полусладкоe марочное

150 zł