Gale­ria Ciciszwili

Jed­na z sal restau­ra­cji Argo jest jed­no­cze­śnie gale­rią arty­sty Kon­stan­te­go Cicisz­wi­le­go.
Gale­ria otwar­ta jest w godzi­nach pra­cy restauracji.

Zapra­sza­my!

Zobacz wię­cej…